หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
  • ประสานงานและสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาของทางบริษัทฯ
  • บันทึกข้อมูลการอบรมสัมมนาและที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำสรุปรายงานประจำเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย
  • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

loading...